Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pretorii

Szkoła Polska Przy Ambasadzie RP w Pretorii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pretorii.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Moń.
 • E-mail: pretoria@orpeg.pl
 • Telefon: +27722263949

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą
 • Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 622 37 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Ambasady znajduje się od ulicy Amos.

Do wejścia prowadzi chodnik. Utrudnieniem dla wózków jest krawężnik.

Nie ma utrudnień dla wózków przy wejściu do budynku od strony Konsulatu, z którego korzysta Szkoła. Jest tam podjazdów dla wózków. Osoby niepełnsprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone bramkami kontrolowanymi przez strażnika.

W budynku nie ma windy.

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.